Statut

Donec fringilla a augue in porttitor. Nulla facilisi. Etiam eget luctus nulla, vitae ultrices metus. Curabitur sit amet eros pharetra elit dignissim ornare eu vel enim. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę : ” ITAL-UIL Polonia”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji, propagowania i promocji celów działalności Stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działającym jako organizacja non profit.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wejherowo.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U .z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

§8

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o prace społeczną jego członków. . Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilno-prawne.

Vestibulum quis quam ut magna consequat faucibus. Pellentesque eget nisi a mi suscipit tincidunt. Ut tempus dictum risus. Pellentesque viverra sagittis quam at mattis. Suspendisse potenti. Aliquam sit amet gravida nibh, facilisis gravida odio. Phasellus auctor velit at lacus blandit, commodo iaculis justo viverra. Etiam vitae est arcu. Mauris vel congue dolor. Aliquam eget mi mi. Fusce quam tortor, commodo ac dui quis, bibendum viverra erat. Maecenas mattis lectus enim, quis tincidunt dui molestie euismod. Curabitur et diam tristique, accumsan nunc eu, hendrerit tellus.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Stowarzyszenie działa w celu:

 1. ochrony praw osób fizycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługujących im w życiu społecznym, politycznym, kulturowym i gospodarczym,
 2. udzielania pomocy osobom fizycznym w realizacji ich uprawnień,
 3. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działanie Stowarzyszenia skierowane są w szczególności w stosunku do obywateli Republiki Włoskiej oraz innych osób w jakikolwiek sposób związanych z Republiką Włoska oraz sympatyków.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę ze środowiskami, instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi (konsulatami, ambasadami) zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów Polaków i cudzoziemców,
 2. prowadzenie centrum informacji dla Polaków i Włochów przebywających w kraju i zagranicą,
 3. doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju świadczeń przyznawanych przez organy rządowe i samorządowe, w szczególności INPS (Instituto Nazionale Previdenza Sociale), Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ośrodki pomocy społecznej,
 4. pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków i innych dokumentów dotyczących wszelkich świadczeń przyznawanych przez jakiekolwiek instytucje włoskie i polskie, konsultacji w obliczaniach kwot świadczeń, weryfikacja świadczeń, konsultacje w sprawach dostępu do wszystkich świadczeń o charakterze socjalnym, z zakresu pomocy społecznej, dotyczących ochrony zdrowia, funduszy emerytalnych i rentowych, dotyczących ekonomicznej sytuacji osób i rodzin oraz innych,
 5. pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków i innych dokumentów dotyczących prawa do pobytu, zameldowania, obywatelstwa, prawa do pracy, macierzyństwa, niepełnosprawności i innych,
 6. pomoc w kontaktach z agencjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi,
 7. promowanie wymiany informacji i wiedzy na temat zagadnień związanych ze zjawiskami imigracji i emigracji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12

Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemiec legitymujący się stałym pobytem zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z art.4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem i statutem.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

§15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek wszystkich członków Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§18

  1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§19

I. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
 3. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku.
 6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 7. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

II. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§21

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§22

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalenie regulaminu Zarządu,
  7. uchwalanie budżetu,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 5. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki nieodpłatnie, a także na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno prawnym. Umowy z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Członków.

§24

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§25

W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. dotacji i innych form finansowania zewnętrznego,
  5. dochodów z własnej działalności statutowej,
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
 6. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 7. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jest niedopuszczalne, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 9. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

 

§27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.